FZŚ - III Zakon

XII Kapituła Sprawozdawczo - Wyborcza Regionu Opole - Gliwice

     4 grudnia 2021 roku  w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbyła się XII Kapituła Sprawozdawczo - Wyborcza,  naszego Regionu Opole- Gliwice.

     W dniu 15 stycznia 2022 roku na pierwszym spotkaniu nowej Rady Regionu Opole - Gliwice oficjalnie przedstawiono i zatwierdzono Nową Radę :

 1. Przełożona – S. Jolanta Nowińska
 2. Z-ca przełożonej – Brat Damian Waltz
 3. Skarbnik – S. Urszula Szramka
 4. Mistrz Formacji – S. Krystyna Skrocka
 5. Radny – Brat Adam Charkiewicz
 6. Radny – Brat Waldemar Nocoń

     Asystentami Regionalnymi w dalszym ciągu są:

 1. Marian Szymański OFM Conv
 2. Kunibert Kubosz OFM
 3. Bertrand Sosnitza OFM

                                     Rada Regionu

 


Kapituła 2021

      8 września 2021 r,  w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,  w naszym Kościele  miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Podczas Mszy św. , celebrowanej przez ojca Mariana Szymańskiego OFM, Asystenta Regionalnego oraz Ks. Marka Wieczorka,  Asystenta duchowego  Wspólnoty Miejscowej FZŚ, na ręce Siostry Przełożonej s. Krystyny Czuba, s .Brygida Herman  złożyła wieczystą profesję- przyrzeczenie życia Ewangelią Naszego Pana Jezusa Chrystusa, w duchu św. Franciszka z Asyżu we Franciszkańskim  Zakonie Świeckich.

 

      Po uroczystej Mszy Świętej  w naszej Wspólnocie FZŚ   odbyła się wizytacja pasterska i braterska, oraz Kapituła Wyborcza. Wizytatorami byli: O. Marian Szymański- Asystent Regionalny, oraz  s. Urszula Szramka- przełożona regionalna, regionu Opole –Gliwice.

 

     Obecny był asystent duchowy ks. Marek Wieczorek, a także 10 sióstr ze Wspólnoty FZŚ, przy parafii św. Mikołaja w Zakrzowie. W wyniku tajnego głosowania wybrana została nowa Rada Wspólnoty:

 

     1. Przełożona- s. Brygida Herman

     2. Z-ca przełożonej - s. Sabina Herdzin

 

     Członkowie Rady:

 

    Sekretarz- s. Anna Piasecka

    Skarbnik- s. Elwira Wieczorek

    Członek ds. formacji- s. Helena Niwka

 


FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

 Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

      Pierwsze wspólnoty III Zakonu św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

      Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

      Po Soborze Watykańskim II, gdy prawodawstwo zakonne musiało być dostosowane do uchwał soborowych, została zmodyfikowana Reguła III Zakonu, którą zatwierdził 24.06.1978r. Papież Paweł VI i odtąd jest obowiązującym prawem, według którego bracia i siostry III Zakonu Franciszkańskiego powinni się kierować w swoim życiu służąc Kościołowi. Zgodnie z nowa Regułą Trzeci Zakon przyjął nazwę Franciszkański Zakon Świeckich. Został on samodzielnym Zakonem pod względem organizacyjnym, podlegającym jedynie opiece duchowej I Zakonowi. Został zorganizowany hierarchicznie na wzór hierarchiczności Kościoła, tzn. wspólnota miejscowa, regionalna, narodowa i wspólnota międzynarodowa z siedzibą w Rzymie.

      Do rodziny franciszkańskiej należy też Młodzież Franciszkańska, która w Polsce jest federacją franciszkańskich ruchów, wspólnot młodzieżowych działających w oparciu o struktury Prowincji Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego, lub FZŚ, oraz dzieci skupione we wspólnotach Rycerzy św. Franciszka.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego, skupionych we wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

      Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo”. Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.

      III Zakon św. Franciszka w Polsce przed wojną liczył ok. 200 tysięcy braci i sióstr. Zakon został zniszczony w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, a następnie przez okres komunizmu. Mimo tych wielkich trudności w latach 80 ubiegłego wieku, w czasie kiedy nie można było myśleć o tworzeniu struktur FZŚ, to jednak przygotowano już grunt, by odbudować  Zakon św. Franciszka.

      W latach 1983 – 1985 ruch franciszkański zaczął się odradzać,  dzięki działalności i trosce ojców z I Zakonu, w parafiach diecezji opolskiej i archidiecezji wrocławskiej,  we wrocławskiej prowincji ojców  franciszkanów pw. Św. Jadwigi.

      27 października 1986 roku, na Górze św. Anny, w Domu Pielgrzyma ma miejsce I Kapituła wyborcza w Polsce, na której wybrana została Rada Prowincjonalna z prowincji św. Jadwigi. Asystentem został mianowany ojciec Szymon Wotzka z Góry św. Anny

      Wkrótce  zaczęły się tworzyć struktury FZŚ w Polsce, w wielu prowincjach powstały Rady Prowincjonalne, które później przekształcono w Rady Regionalne.

      W październiku 1989 r. na Górze św. Anny odbyła się I Ogólnopolska Kapituła FZŚ, gdzie odbyły się wybory do Rady Krajowej. Wybrano pierwszego przełożonego krajowego, brata Fryderyka Widera z Chorzowa. W skład pierwszej rady krajowej wchodzi przedstawiciel regionu opolsko – gliwickiego  brat Adam Smoleń, został wybrany na pierwszego przełożonego Regionu Opolsko Gliwickiego.

      W 1992 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, ma miejsce II Kapituła, zmieniono nazwę Rada Krajowa na Rada Narodowa, wtedy też za patronkę FZŚ w Polsce wybrano bł. Anielę Salawę.   

      W roku 2017, minęło 30 lat od powołania Regionu Opolsko - Gliwickiego , obejmującego diecezję opolską i część diecezji gliwickiej.  Początkowo FZŚ w Regionie Opolsko – Gliwickim  liczył ponad 2000 braci i sióstr w 98 wspólnotach, w roku 2017, było już tylko 1250 w 70 wspólnotach, wliczając w to ok 400 braci i sióstr chorych i w podeszłym wieku.  

 

       Zasady życia franciszkanów świeckich

      Regułą życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

– kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,

– oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,

– budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,

– walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,

– niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,

– żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,

– czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

 

FZŚ przy parafii św. Mikołaja w Zakrzowie

      Od 2015 roku prowadzona jest kronika Wspólnoty FZŚ przez S. Marię  Kośmider. Informacji zaczerpnęła z pracy  magisterskiej Artura Glombika: „Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie koło Koźla w latach 1742 – 1945.’’

      Pierwsza informacja o istnieniu na terenie parafii sióstr i braci III Zakonu św. Franciszka pochodzi z 1888 r. Zachowany materiał historyczny nie pozwolił jednak na datę jego erygowania. Według protokołów wizytacji dziekańskich w latach 1893-1943 można zaobserwować nagły wzrost liczby członków w roku 1922, najprawdopodobniej jest to owoc rekolekcji prowadzonych przez trzech Ojców Franciszkanów. Liczba członków FZŚ według kolejnych lat :

 

1893 – 60 członków                                 1928 – 155 członków

1900 – 64  członków                                1931 – 135 członków

1905 – 60 członków                                 1935 – 145 członków

1907 – 52 członków                                 1937 – 190 członków

1910 – 51 członków                                  1939 – 168 członków

1913 – 50 członków                                 1941 – 127 członków

1922 – 140 członków                               1943 – 134 członków

                                                 1925 – 150 członków

 

      W wyniku działań wojennych, podczas II wojny światowej, wszystkie dokumenty zostały zniszczone. W latach przedwojennych, w okresie wojny, a także w latach powojennych aż do 1972 roku, proboszczem parafii w Zakrzowie był ks. Radca Ferydnand  Puzik.

      Prowadził zeszyt zatytułowany: „ Liber Sodalinum  Tertti  Ordinis  s. Francisci in ecclesia  47-263 Parochial  Zakrzów' . Z danych z 1958 roku wynika, że do Nowicjatu III Zakonu, zostało przyjętych 41 członków, a w 1959 r. wszyscy złożyli Profesję wieczystą. Nie ma informacji o ilości członków w kolejnych  latach.

      Członkowie FZŚ raz miesiącu spotykali się po niedzielnych nieszporach, swoje modlitwy rozpoczynając od hymnu do Ducha Św. Modlitwy prowadziła  przełożona wspólnoty S. Albina Morawin zm.29. 03. 1989 r., mając 91 lat. Po s. Albinie obowiązki przejęła  s. Gertruda Morawin zm. 11. 01. 2014r. w wieku 83 lat.

      W 2003 na liście członków FZŚ przy parafii Zakrzów, znajduje się 21 braci i sióstr w tym ks. Proboszcz Stefan Jenek.

      2003 roku, na rekolekcjach franciszkańskich, na Górze św. Anny, miała miejsce Kapituła – Wyborcza, podczas której nadano patrona dla Regionu Opolsko- Gliwickiego .Patronem został św. Ojciec Pio, Region  otrzymał także relikwie św. Ojca Pio.

 

      W roku 2007 wspólnota FZŚ przy parafii Zakrzów, wystąpiła do ojca dr. Wacława Stanisława Chomik,  Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu, o reerekcję Wspólnoty. 31 maja 2008 ojciec Wacław Chomik ,przychylając się do prośby ponownie erygował Wspólnotę FZŚ przy parafii św. Mikołaja w Zakrzowie.

 

      21.07.2014 roku O. Alan Tomasz Brzyski OFM desygnował Ks. Proboszcza Marka Wieczorka do sprawowania posługi jako asystenta duchowego dla miejscowej wspólnoty FZŚ.

 

W 2018 roku Wspólnota FZŚ w Zakrzowie obchodziła jubileusz 130 lat założenia.

 

Od roku 2015 w skład Rady Wspólnoty wchodzą:

- s. Krystyna Czuba - przełożona

- s. Barbara Cebula - z-ca przełożonej

- s. Maria Kośmider - sekretarz

- s. Maria Daszek - skarbnik

- s. Maria Morcinek - członek do spraw formacji

 

      Obecnie wspólnota FZŚ w Zakrzowie liczy 15 tercjarzy;

 

   Profesi  chorzy:

Ks. Stefan Jenek

 1. Maria Drechsler
 2. Krzysztof Baron
 3. Ditmar Baron

   Profesi  czynni:

 1. Krystyna Czuba
 2. Barbara Cebula
 3. Maria Kośmider
 4. Maria Morcinek
 5. Helena Niwka
 6. Maria Daszek
 7. Anna Piasecka
 8. Otylia Lenert
 9. Sabina Herdzin
 10. Elwira Wieczorek

   Nowicjat:

 1. Brygida Herman

 

      Siostry i bracia  uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez FZŚ :

- Dzień pokuty – nocne czuwanie , które odbywa się w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie. W ramach  tego czuwania, siostry i bracia pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych do Zlatych Hor w Czechach.

- Obchody Kalwaryjskie -  dla FZŚ, dróżkami kalwaryjskimi na Górze św. Anny w święto Matki Kościoła

- Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę

- Dzień braterstwa – odpust Porcjunkuli, w święto Matki Bożej Anielskiej 2 sierpnia , w Prudniku Lesie

- Dni Duchowości  Franciszkańskiej -  w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny

- Rekolekcje Franciszkańskie -  w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny

- Promocja Powołań do FZŚ

- Czuwanie ze św. Franciszkiem -  u ojców Franciszkanów w Opolu, uroczystość Transitus, pamiątka śmierci św. Franciszka w noc 3/4  października

- Dzień Radości -  w sobotę przed świętem Miłosierdzia Bożego, w klasztorze ojców Franciszkanów w Opolu

- Adoracja przy żłóbku, spotykamy się w naszej wspólnocie przy żłóbku w naszym Kościele

- Spotkania modlitewne – spotykamy się w każdą III niedzielę miesiąca, odmawiając Oficjum

 

      Jeżeli rozpoznajesz w sobie powołanie do zakonu FZŚ, możesz przystąpić do naszej wspólnoty i rozpocząć formację. Jeśli jednak chcesz pozostać tylko sympatykiem – niezobowiązującym czcicielem św. Franciszka, również serdecznie zapraszamy. Św. Franciszek z Asyżu,  uchodził za jednego z najradośniejszych świętych. Umiał cieszyć się każdą chwilą , każdym stworzeniem Bożym, każdym zjawiskiem, wydarzeniem, to wielka sztuka. Naśladując go, ciągle się tego uczymy, pragniemy również dzielić się radością ze wszystkimi, ale też jesteśmy otwarci na wszelką formę pomocy potrzebującym.

                                                                

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

                               

                                                                           ‘’POKÓJ I DOBRO”

 

 

opracowała Brygida Herman


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Mikołaja w Zakrzowie, siedziba: Zakrzów, Chopina 118.